ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

เว็บไซต์ www.ehowme.com (ซึ่งในข้อตกลงนี้เรียกว่า “eHowMe”) นำเสนอการบริการ(สินค้า)ให้กับท่าน (ซึ่งในข้อตกลงนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ eHowMe มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น  รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
กฎการบริการ

ท่านจะไม่ดำเนินการใดๆหรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใดๆในสื่อใดๆ (2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ (3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใดๆไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของeHowMe (4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ eHowMe แต่เพียงผู้เดียว การดาว์นโหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็ปไซต์ของบริษัท (5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่ทำลายระบบของ eHowMe (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบ eHowMe (7) ใช้บริการของ eHowMe เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน (9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ (10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจาก eHowMe

การเข้าถึงเนื้อหา ภาพ และเสียงที่มีอยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก Streaming (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นการต้องห้าม  (“Streaming” หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลในรูปแบบการทำงานของภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของ eHowMe ไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือหมายถึงการที่ท่านเล่นมัลติมีเดียผ่านเว็บไซต์ eHowMe) ซึ่งข้อมูลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชม กำลังดูเวลาจริง eHowMe ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล เก็บไว้อย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ

eHowMe ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ eHowMe อาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของ eHowMe | eHowMe ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆ eHowMe ไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของแฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอ

รายละเอียดของผู้ใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีในอนาคต

eHowMe จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใดๆที่ท่าน หรือผู้ใช้อื่นๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของท่าน และท่านยอมรับว่า eHowMe เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของท่านและเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆของท่าน และท่านยอมรับว่า eHowMe ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น แฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้กระทำขึ้น

สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

บริการของ eHowMe

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของ eHowMe แต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ eHowMe ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของเรา eHowMe อาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม

กรรมสิทธิ์ของเรา

ข้อมูลของท่านที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับ eHowMe รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของท่าน (“เนื้อหาของ eHowMe”) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ eHowMe เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะทำให้ท่านได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น   และท่านตกลงที่จะไม่ขาย , ให้สิทธิ์, เช่า, แก้ไข, แจกจ่าย, คัดลอก , ทำซ้ำ , โยกย้าย หรือแสดงต่อสาธารณะ  ดำเนินการตีพิมพ์ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำจากเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็ปไซต์ eHowMe การใช้ข้อมูล eHowMe เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก eHowMe เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

นโยบายการจัดส่งสินค้าฟรี

eHowMe มีนโยบายการจัดส่งสินค้าฟรีให้กับท่านตามเงื่อนไข สินค้าจะจัดส่งถึงบ้านท่านภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ นับจากวันที่เริ่มจัดส่งสินค้า หากท่านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลพิเศษ การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลา 5 วันทำการ

กรณีจัดส่งพัสดุสินค้าไปยังต่างประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลมายังอีเมล contact@ehowme.com

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนได้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

ลูกค้าต้องคืนใบเสร็จ เมื่อทำการเปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่สินค้านั้นเป็นรองเท้า หากต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนไซส์ได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้

การเปลี่ยนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์

eHowMe สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้เปลี่ยนสินค้า

eHowMe สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

eHowMe คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างแรก คลิกที่นี่สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว eHowMe เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ eHowMe มีต่อท่าน   ดังนั้น eHowMe จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น การเข้าชมเว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ ข้อกำหนดและเงื่อนไข.

นโยบายความปลอดภัย

eHowMe ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม eHowMe ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของ eHowMe หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ eHowMe จะทำให้ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บุคคลที่สาม

บริการของ eHowMe อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  โฆษณา, บริการ, ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหรือควบคุมโดย eHowMe เราไม่รับรองหรือรับผิดชอบใดๆกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านบริการเช่น ทาง Facebook Connect, eHowMe จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ได้เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  ท่านเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ eHowMe ไม่มีผลบังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว   นอกจากนี้การติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการติดต่อระหว่างท่านและผู้โฆษณาดังกล่าว ท่านยอมรับว่า eHowMe จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าว

การป้องกัน

ท่านตกลงที่จะปกป้อง  ป้องกัน  และระงับความเสียหายของ eHowMe และบริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ รวมทั้งพนักงานของผู้รับเหมา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และกรรมการจากความเสียหายใดๆ และการเรียกร้องความเสียหาย ภาระขาดทุน หนี้สินที่มีภาระค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้และค่าใช้จ่าย(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้งานและการเข้าถึงบริการใดรวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านหรือที่ได้รับจากท่าน (2) การทำละเมิดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดใดๆของการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่ท่านทำในข้อตกลงนี้ของท่าน (3) การละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิทธิของความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (4) การละเมิดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับหรือกฎระเบียบอื่นๆ (5) การเรียกร้องใดๆหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระทำใดๆในฐานะของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลที่ส่งผ่านทางบัญชีของท่าน (6) การลงชื่อเพื่อเข้าใช้งานและการใช้งานเว็ปไซต์ eHowMe ด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือรหัสรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

ติดต่อเรา

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเราที่ contact@ehowme.com